T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi

Güncelleme Tarihi: 03/02/2021

                                                  SEÇİM SÜRECİ

4 Mart 2020 Çarşamba tarih ve Sayı : 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık
Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin"  6.
maddesinde İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu teşkiline ilişkin düzenleme
yapılmış olup, ilgili yönetmeliğin;

            a) Başhekim/Koordinatör Başhekim,
            b) İdari ve Mali Hizmetler Müdürü,
            c) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,
            ç) Dahili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer
        sorumlu tabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim görevlisi veya uzman tabip,
            d) Bir pratisyen tabip,
            e) Bir asistan,
            f) Bir diş tabibi,
            g) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),
            ğ) Bir sağlık hizmetleri sınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),
            h) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,
            ı) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,
            i) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,
            j) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren
      sendikaların o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.
   
           üyeler için ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir.
       Seçimin usul ve esasları Müdürlükçe yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur, denilmektedir.
           
            Buna göre;
              söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen personel arasından seçim yapılacaktır.

             Döner Sermaye Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyen personelin yazılı dilekçe ile Müdürlüğümüz
        İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

              Seçim Takvimi:
               
              * 01 - 03 Şubat 2021 Arası:
              Adaylık başvuru kabulü (saat 16:00'a kadar) Saat 16:00'dan sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen
         tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
              05 Şubat tarihinde saat 12:00 - 13:30 arası seçimler yapılacaktır.

              Seçim Yeri ve Şartları:
              - Seçim belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz yemekhanesinde yapılacaktır.
              - Seçimde vekaleten oy kullanılmayacaktır.
              - Seçimde en çok oyu alan aday seçilmiş sayılacaktır. En çok oyu alan ikinci sıradaki aday yedek üye olarak 
         belirlenecektir.
              - Oyların eşit çıkması durumunda üyeler kura ile belirlenecektir.
              - Oy kullanacak personel yanında kimlik belgesi bulunduracak ve sadece kendi unvanını temsil eden adaya 
          oy verebilecektir.
              - Her temsilci grubu için ayrı oy pusulası hazırlanacaktır.
              - Oy pusulaları Seçim Komisyonunca seçimden önce Hastanemiz mührü ile mühürlenerek seçmene verilecektir.
              - Seçmen oy pusulasında ismi bulunanlardan oy vermek istediği adayın pusulaya isim yazması suretiyle oyunu
          kullanmış olacaktır.
              - Seçmen aynı oy pusulasında birden fazla adayı işaretlerse oy pusulası geçersiz sayılacaktır.
              - Oy pusulalarında herhangi bir işaret, isim yazma ve v.b. seçmeni belli edecek işaret ve yazı olması halinde
          oy pusulası geçersiz sayılacaktır.
              - Seçim sonuçları 08 Şubat 2021 tarihinde Web sitemizden ilan edilecektir.
              - Sonuçlara itiraz 10 Şubat 2021 saat 16:00'ya kadar Hastanemize yazılı olarak yapılabilecektir. İtiraz hakkı 
          sadece aday olan personel tarafından kullanılabilecektir.